\\

Koszyk: 0,00 zł
Koszyk jest pusty

 LEGITYMACJA
POSIADACZA RABATU

program rabatowy

dla klientów z pozwoleniem na broń

Regulamin

Kup dowolny egzemplarz broni palnej w sklepie Strefa Celu i wypełnij deklarację przystąpienia do programu, a otrzymasz Legitymację Posiadacza Rabatu SC uprawniającą do zakupów ze stałym rabatem wszelkiego osprzętu, materiałów i amunicji do tej broni.

 

KARTKA Z KALENDARZA

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego

Klub Jammas

Obowiązujące od dnia 01.03.2014

 

 

§ 1 DEFINICJE

 

Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Program – program lojalnościowy dla klientów sklepu Strefa Gier i Gadżetów, Strefa Celu, OnlinePC i Jammas Czarter należących do Jammas sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cyklamenów 9A, 04-798 w Warszawie.

2. Organizator – Jammas sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cyklamenów 9A, 04-798 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446431, posiadająca numer statystyczny REGON 146492300, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 952-21-22-563, o kapitale zakładowym 550 000zł zł (opłaconym w całości).

3. Sklep Strefa GiG – sklep stacjonarny zlokalizowany przy al. Waszyngtona 100A, 04-015 w Warszawie oraz sklep internetowy działający pod adresem www.strefagig.pl, objęty Programem.

4. OnlinePC – internetowy sklep działający pod adresem www.onlinepc.pl, objęty Programem.

5. Jammas Czarter – platforma umożliwiająca czarter łodzi, działająca pod adresem internetowymwww.jammasczarter.pl, objęta Programem.

6. Uczestnik – klient Sklepu Strefa GiG, OnlinePC lub Jammas Czarter, będący konsumentem i dokonujący zakupu towarów lub wynajmu łodzi, spełniający wymogi niniejszego Regulaminu.

7. Karta Programu – karta z kodem kreskowym EAN13, umożliwiająca zidentyfikowanie Uczestnika i zbieranie informacji o jego zakupach, wydawana Uczestnikowi i umożliwiająca uczestnictwo w Programie.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.

2. Program prowadzony jest w stacjonarnym i internetowym Sklepie StrefaGiG, sklepie internetowym OnlinePC oraz na platformie Jammas Czarter. Zakres działania Programu może ulec zmianie (rozszerzeniu lub zawężeniu) o kolejne kierunki działalności, sklepy i usługi oferowane przez Organizatora po uprzednim powiadomieniu Uczestników Programu.

3. Program rozpoczyna się w dniu 1 marca 2014 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu dokonane zostanie za pośrednictwem serwisu internetowego oraz komunikatu w Strefie GiG, OnlinePC i przez Jammas Czarter.

4. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej lub wiadomości SMS, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego Regulaminu.

5. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w Strefie GiG, OnlinePC lub Jammas Czarter.

 

§ 3 UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 

1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które uzyskały Kartę Programu oraz spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.

2. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z obsługą Programu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Wyłączone jest działanie Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela.

3. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa, podjęcia decyzji przez Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie albo w razie śmierci Uczestnika. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone przez Uczestnika na piśmie i wysłane na adres: Jammas Sp. z o.o., ul. Cyklamenów 4A, 04-798 Warszawa lub mailowo na adres klub@jammas.pl podając dane umożliwiające jego identyfikację (nr karty, imię i nazwisko, adres). Z chwilą zaistnienia okoliczności opisanych powyżej zablokowana zostanie możliwość korzystania z Karty Programu.

4. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości zbierania punktów na Karcie Programu. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i blokadzie Karty Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając jednocześnie numer telefonu pod którym Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego. W ramach postępowania wyjaśniającego Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo do żądania okazania paragonów dokumentujących zakup i stanowiących podstawę przyznania punktów na Karcie Programu. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 ZASADY PROGRAMU

 

1. Uczestnik bierze udział w Programie dokonując zakupów usług lub produktów w Strefie GiG, OnlinePC lub przez Jammas Czarter, gdzie następuje rejestracja zakupu.

2. Rejestracja zakupu wymaga okazania przez Uczestnika Karty Programu pracownikowi Strefy GiG, OnlinePC lub Jammas Czarter bezpośrednio przed dokonaniem zakupu lub zarejestrowania się na indywidualnym profilu online, do którego zostanie przypisany numer Karty Programu. Rejestracja zakupu polegać będzie na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w dedykowanym systemie informatycznym.

3. Punkty zostają zarejestrowane na Karcie Programu dopiero po zakończeniu transakcji (po dokonaniu płatności). W przypadku zwrotu zakupionego towaru punkty z anulowanej transakcji będą odejmowane z konta Karty Programu.

4. Za każdy zarejestrowany zakup Uczestnikowi przyznawane będą punkty w Programie. Punkty będą przyznawane według następującego przelicznika: każde pełne 25zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) wydane w Strefie GiG, OnlinePC lub Jammas Czarter oznacza 1 (słownie: jeden) punkt w Programie.

5. Wartość 1 (słownie: jednego) punktu w Programie to 1zł (słownie: jeden złoty), które Uczestnik może wymienić na produkty lub usługi dostępne w ofercie Strefy GiG, OnlinePC i Jammas Czarter. Punkty z różnych Kart Programu nie podlegają sumowaniu.

6. Nagrody w Programie stanowią produkty lub usługi dostępne w ofercie Strefy GiG, OnlinePC i Jammas Czarter, a bazą do ich rozliczenia są ceny obowiązujące w aktualnej ofercie publicznej. Uczestnik może dokonać wymiany punktów uzyskanych w Programie poprzez wskazanie wybranej nagrody i okazanie pracownikowi Strefy GiG, OnlinePC, Jammas Czarter lub w procesie dokonywania zakupu online, celem odliczenia stosownej liczby punktów od punktów uzyskanych przez Uczestnika w Programie. Uzyskanie nagrody w Programie jest możliwe wyłącznie przy pomocy punktów zebranych w Programie, z ewentualną dopłatą. Wydanie nagród będzie potwierdzone paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, a wartość punktów przedstawiona będzie jako rabat kwotowy udzielony Uczestnikowi.

7. Uczestnik może sprawdzić stan punktów uzyskanych w Programie w każdym momencie jego trwania na Stronie internetowej lub u pracownika Strefy GiG, OnlinePC lub Jammas Czarter. Punkty przyznawane w Programie tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich uzyskania. Punkty, które utraciły ważność zostaną skasowane z konta oraz z Karty Programu Uczestnika.

8. W ostatnim dniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika punkty w Programie zostaną rozliczone. Rozliczenie polegać będzie na skasowaniu punktów niewykorzystanych przez Uczestnika do dnia rozliczenia.

9. W ramach Programu i w celu jego uatrakcyjnienia Organizator przeprowadzać będzie inne niż wymienione w niniejszym Regulaminie działania promocyjne (w tym umożliwiających uzyskiwanie dodatkowych punktów w Programie) dla wszystkich Uczestników Programu. Zasady dodatkowych działań promocyjnych ogłaszane będą za pośrednictwem mailingu, stron internetowych www.jammas.plwww.strefagig.plwww.onlinepc.pl iwww.jammasczarter.pl oraz w sklepie stacjonarnym Strefa GiG.

10. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia.

11. Suma wartości nagród, uzyskanych przez Uczestnika nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 200 zł (słownie: dwieście złotych).

12. W przypadku Uczestnika, który uzyskał jednorazowo w Programie nagrodę o wartości powyżej 200 zł (słownie: dwieście złotych), przychód z tytułu otrzymania tej nagrody łączy się z innymi przychodami uzyskanymi przez Uczestnika w danym roku podatkowym, jak również na Uczestniku ciąży obowiązek rozliczenia się z właściwym urzędem skarbowym. Uczestnik Programu otrzyma od Organizatora w terminie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa deklaracje według wzoru PIT – 8C, umożliwiające dokonanie stosownych rozliczeń.

13. Nagrody w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

14. Członkostwo w Programie jest bezpłatne.

 

§ 5 KARTA PROGRAMU

 

1. Karta Programu jest własnością Organizatora i jest wydawana Uczestnikowi w związku z Programem. Jeden Uczestnik może posiadać więcej niż jedną Kartę Programu. Punkty posiadane na różnych Kartach Programu nie będą podlegać sumowaniu.

2. Karta Programu może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w Programie jest posiadanie Karty Programu i indywidualnego profilu Klienta na stronie www.jammas.plwww.strefagig.plwww.onlinepc.pl lub www.jammasczarter.pl z przypisanym numerem Karty Programu.

4. Karta Programu nie jest kartą bankomatową, płatniczą lub kredytową.

5. W przypadku zgubienia Karty Programu Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na adres: Jammas Sp. z o.o., ul. Cyklamenów 4A, 04-798 Warszawa lub mailowo na adres klub@jammas.pl podając dane umożliwiające jego identyfikację (nr karty, imię i nazwisko, adres). Z chwilą zaistnienia okoliczności opisanych powyżej Karta zostanie zablokowana, a Uczestnikowi zostanie wydana nowa Karta Programu z nowym kodem kreskowym, który zostanie automatycznie przypisany do jego indywidualnego konta. Zablokowaną kartę można odblokować stosując tą samą procedurę. Zebrane do tego czasu punkty nie będą anulowane.

 

§ 6 REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Programu bądź z nim związane mogą być zgłaszane w trakcie jego trwania oraz w okresie 30 dni od jego zakończenia. Reklamacja powinna być dokonana na adres: Jammas Sp. z o.o., ul. Cyklamenów 9A, 04-798 Warszawa i zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§ 7 DANE OSOBOWE I PRZESYŁANIE INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników biorących udział w Programie w celu niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie oraz posiadania Karty.

3. Uczestnik poprzez rejestrację Karty Programu oraz stworzenie indywidualnego konta online w sposób określony w niniejszym Regulaminie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym poniżej.

4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie podanym przez Uczestnika Programu w Formularzu rejestracyjnym.

5. Organizator zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Uczestnicy mogą dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Organizatora.

7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji Karty Programu oraz realizacji uprawnień wynikających z Karty Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

8. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

9. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika.

 

§ 9  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, w sklepie Strefa GiG, na stronie sklepu OnlinePC, na portalu Jammas Czarter oraz u jego przedstawicieli. Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku z Programem.

2. Wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres: Jammas Sp. z o.o., ul. Cyklamenów 9a, 04-798 Warszawa, z dopiskiem „Klub Jammas” lub na adres email klub@jammas.pl w tytule „Klub Jammas". O dotrzymaniu terminu nadesłania korespondencji decydować będzie data nadania przesyłki (w przypadku korespondencji nadsyłanej pocztą data stempla pocztowego), chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu. Organizator nie zwraca korespondencji nadesłanej w związku z Programem.

3. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Programem rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.