Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

StrefaCelu.pl  

§1 Strony sprzedaży 

Sprzedawca: Właścicielem sklepu internetowego StrefaCelu.pl oraz jego odpowiednika, czyli sklepu stacjonarnego pod nazwą “Strefa Celu” jest firma Jammas Sp. z o.o. z siedzibą: 05-092 Łomianki, ul. Pancerz 6; NIP-EU: PL9522122563; Regon: 146492300; KRS: 0000446431; kapitał zakładowy: 2.600.000,00zł wpłacony w całości.

Adres punktu odbioru towarów, punktu zwrotów, magazynu oraz sklepu stacjonarnego “Strefa Celu”: 04-015 Warszawa; Al. Waszyngtona 100A;  tel. (0-22) 250-20-21

Nabywca: Osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w sklepie internetowym StrefaCelu.pl poprzez formularz zamówienia wygenerowany na stronie internetowej sklepu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów ze sklepu stacjonarnego „Strefa Celu“ za pośrednictwem sklepu internetowego StrefaCelu.pl (zwanego dalej Sklepem).
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Nabywcę. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep lub autoryzowane punkty producenta.
 5. Zapis ust. 4 nie dotyczy produktów dla których w opisie podano, że są produktami wyprzedażowymi, opisano aktualny stan produktu i obniżono jego cenę. 

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez wypełnienie formularza dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. e-mailem na adres strefacelu@jammas.pl,
  3. telefonicznie na numer: (0-22) 250-20-21,
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00.
 3. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, przyjmowane są do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 4. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Nabywcy. Do rejestracji wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustanowienia hasła. Po zarejestrowaniu dla Nabywcy tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień, itp.
 5. Nabywca może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: strefacelu@jammas.pl
 6. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzymuje, na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez Sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 7. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą następuje z chwilą zarezerwowania towaru w systemie Sklepu. Zarezerwowanie towaru odbywa się po dokonaniu prawidłowego zamówienia produktu dostępnego (oznaczonego jako dostępny) w systemie Sklepu. Przedmiotem umowy sprzedaży są towary wymienione w zamówieniu i oznaczone jako dostępne.
 8. W przypadku produktów widocznych w Sklepie i oznaczonych jako "niedostępny" lub "na zamówienie", zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest wyłącznie po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z przedstawicielem Sprzedawcy warunków realizacji zamówienia.
 9. Sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze z uwzględnieniem zapisu ust. 3.
 10. Realizacja zamówienia następuje:
  1. w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - po otrzymaniu przez Sklep dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymania e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia,
  2. w przypadku zamówień płatnych serwisem PayU (np. kartą kredytową, przelewem mTransfer, multiTransfer, itp.) - po autoryzacji transakcji przez serwis płatniczy,
  3. w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpływu należności na konto Jammas sp. z o.o.
 11. Brak potwierdzenia elektronicznego w przypadku płatności za pobraniem, bądź brak autoryzacji transakcji przez serwis płatniczy, bądź brak wpływu należności na konto Jammas sp. z o.o. w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia powoduje anulowanie zamówienia i rezerwacji towaru, z wyłączeniem przypadków kiedy zwłoka została wcześniej uzgodniona z przedstawicielem Sprzedającego.
 12. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), w ustawie z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 13. Do każdego realizowanego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura.
 14. Faktura może zostać wystawiona przez Sprzedawcę na podstawie oryginału dowodu zakupu (paragon) maksymalnie do 7 dni od daty zakupu.
 15. Wszystkie opłaty związane z realizacją zamówienia zostają wyszczególnione w podsumowaniu zamówienia, a wszystkie pozycje widoczne w podsumowaniu są uwzględnione na dokumencie sprzedaży, faktura lub paragon.

§4 Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. UPS, DPD, InPost, Poczta Polska, itp.) lub udostępnia do odbioru przez klienta w sklepie stacjonarnym w Warszawie przy al. Waszyngtona 100A.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin realizacji zamówienia wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego. W przypadku płatności kartą jest to pozytywna autoryzacja przez serwis płatniczy.

Koszt dostarczenia zamówionego towaru zostaje określony w formularzu zamówienia w zależności od wyboru sposobu dostarczenia lub odbioru towaru.

Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej powinien być potwierdzony pokwitowaniem. Nabywca, odbierając przedmiot zamówienia jest zobowiązany do sprawdzania, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych.

§5Odstąpienie od umowy, sposób załatwienia reklamacji

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Nabywca może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Nabywcyw przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

 1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Nabywcy, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
 2. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Nabywcę ich oryginalnego opakowania,
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa do odstąpienia od umowy towar zakupiony w Sklepie należy zwrócić niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Wraz z towarem należy odesłać dołączone do niego akcesoria oraz dokumenty, w szczególności instrukcje, w tym dotyczące montażu, kartę gwarancyjną i inne związane dokumenty (w tym także dokument zakupu).

W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy sprzedaży, Sprzedający dokona zwrotu ceny towaru i kosztów przesyłki niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu wedle wyboru Nabywcy.

Gdy towar jest niezgodny z umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) należy go odesłać na adres Sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedający zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową oraz dowód zakupu towaru lub jego kopię.

Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Sprzedającego nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Nabywca może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także niedogodności, na jakie naraziłby Nabywcę inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli Nabywca, z przyczyn określonych w pkt. 6 powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Nabywcę na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

§6 Ochrona prywatności

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest Jammas sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ulicy Pancerz 6, NIP: 9522122563, regon 146492300, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446431; kapitał zakładowy: 2.600.000 zł; wpłacony w całości.
 2. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia.
 3. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Nabywcy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 4. Nabywca dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep https://strefagig.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie https://strefagig.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Nabywca ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 6. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Nabywcach i zakupach dokonanych przez Nabywców poza podmiotami współpracującymi pośredniczącymi w realizacji zamówienia.

§7 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§8P ostanowienia końcowe

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Nabywca powinien posiadać przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 2. Sprzedający może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od udostępnienia za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Nabywcę adres e-mail, chyba że w tym terminie Nabywca złoży oświadczenie o wypowiedzeniu.
 3. Wszystkie spory wynikające z umowy kupna/sprzedaży strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej.
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i związanych aktów prawnych.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres strefacelu@jammas.pl. lub zarzad@jammas.pl
 • BCM
 • BUL LTD.
 • Cobalt Kinetics
 • Sig Sauer
 • Armsan
 • Smith&Wesson
 • WileyX
 • Riton Optics
 • MSA
 • SPS
 • IMI Defense LTD.
 • Breda
 • S&B
 • Double-Alpha Academy BV
 • HS PRODUKT
 • 5.11 Tactical
 • Ceska Zbrojovka
 • Koncern Kałasznikowa
 • GECO
 • ESS
 • Beretta
 • Phalanx Defense Systems
 • Meprolight Ltd.
 • Daniel Defense
 • Glock
 • Stil Crin Accessori per Pulizia, Armi